fbpx

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

Doxzilla ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายัง Doxzilla ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ติดต่อมาทั้งหมด จะไม่ถูกเผยแพร่สู่ภายนอกโดยเด็ดขาด


ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับหรือจัดเก็บ อันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่สมัครสมาชิก ได้แก่ ชื่อ-สกุล (Name) อายุ (Age) เพศ (Gender) ที่อยู่ (Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) หรือ อีเมล์ (Email Address) เป็นต้น ซึ่งมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได้


การเปิดใช้งาน, การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บุคคลที่มีสิทธิ์ทราบและใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเท่านั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับพนักงานคนอื่น จะถูกจำกัดให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการตามคำขอของท่านบรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สาม หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

.ท่านได้ร้องขอและให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

.การเปิดเผยเป็นหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดของข้อตกลงของบริษัท

บริษัทอาจทำความตกลง และ/หรือ มีข้อตกลงกับบุคคลภายนอกในการที่จะพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบธุรกรรมของบริษัท และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับไทยบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการของบริษัท ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่บริษัทจะว่าจ้างนิติบุคคลอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท นิติบุคคลเหล่านั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทด้วยเช่นกัน


การเข้าใช้งาน Doxzilla

บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงการให้บริการ Doxzilla ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทอาจจะใช้อุปกรณ์ Hardware หรือ software เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของสมาชิกของ Doxzilla ได้ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน วันและเวลาในการเข้าใช้งาน ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าใช้งานเนื้อหาต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน Doxzilla


ระบบรักษาความปลอดภัย

บริษัทจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้อง ป้องกันความเสียหาย และ/หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ


ข้อยกเว้นความรับผิดที่สมาชิกควรทราบ

ผู้เข้าใช้บริการควรพิจารณาและระมัดระวังถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ซึ่งท่านจะต้องระมัดระวังและรับผิดชอบด้วยตนเอง เนื่องจากมีเพียงท่านเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ หากมีความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิด หรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น


การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ (Browser) ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่กำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Doxzilla

บริษัทอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของสมาชิกที่มีบัญชีอยู่กับบริษัท และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ของ Doxzilla โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริษัทนั้น เนกซ์สเตปอาจใช้ “คุกกี้” (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง สำหรับคำขอของสมาชิก

โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัท และจะสิ้นสุดลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของบริษัท หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Doxzilla โดยใช้โปรแกรมสืบค้น (Search Engine) ซึ่งโปรแกรมสืบค้นนี้อาจจะมีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลของท่าน ดังนั้นท่านจึงควรศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้นดังกล่าวด้วย

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ ย่อมเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้งด้วย


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Email: support@doxzilla.com